Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012


Δ. Ε. 4 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ    Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΚΟΠΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές: α) Να γνωρίσουν ότι ο Θεός είναι θεός αγάπης, δημιουργός και συντηρητής του κόσμου, το θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης.
                    β) Να κατανοήσουν, αφού προηγουμένως αναλύσουν όσο μπορούν, το τριαδικό δόγμα,δίνοντας έμφαση στις σχέσεις των προσώπων της Αγ.Τριάδας.
 γ) Να συνειδητοποιήσουν ότι ο Θεός στην ουσία του είναι απρόσιτος και πέρα κάθε κοσμικού, αλλά και ότι οι ενέργειές του είναι μεθεκτές, γιατί είναι η ίδια η αποκάλυψη του Θεού.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
α) Ο Θεός είναι απρόσιτος στην ουσία Του και μεθεκτός στις ενέργειές Του
«Τό τοῦ Θεοῦ οὐδείς ἀνθρώπων οὐδέ ἰδεῖν δύναται»:  Ο πεπερασμένος ανθρώπινος νους αδυνατεί να συλλάβει την έννοια της ουσίας του Θεού, η οποία είναι γνωστή μόνο στον ίδιο το Θεό.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Θεϊκές δυνάμεις που εκδηλώνονται στις σχέσεις του Θεού με τον                              άνθρωπο και τον κόσμο.
c Όταν ο άνθρωπος θέλει και επιθυμεί, μπορεί να αποκτήσει μερική γνώση του Θεού: 
                       α) εν μέρει, με τη φυσική αποκάλυψη,
  β) στην πληρότητά της, με την υπερφυσική αποκάλυψη «Ἐν Χριστῷ».
c Η Αγιότητα και η Θέωση είναι ο ανώτατος βαθμός μέθεξης στις ενέργειες του Θεού.

β) Ο Θεός είναι Ένας και Τριαδικός
«Ο ένας ως προς την ουσία ή φύση Θεός, είναι τριαδικός ως προς τις υποστάσεις ή πρόσωπα»          ( Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα).
·         Το μυστήριο του Τριαδικού Θεού είναι ασύλληπτο από την ανθρώπινη σκέψη.
ΘΕΟΣ

ΦΥΣΗ


Μία και Ενιαία, Άναρχη, Αιώνια, Άκτιστη Ακατάληπτη
ΠΡΟΣΩΠΟ

Φορείς της Θείας Ουσίας και όλος ο Θεός (Συγχρόνως)

ΣΧΕΣΕΙΣ
Ουσιαστική Αγάπη και Ομοουσιότητα – Αλληλοπεριχώρηση
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ


ΠΑΤΕΡΑΣ Αγέννητος


                 ΥΙΟΣ
Γεννάται προαιώνια από τον Πατέρα

   ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
Εκπορεύεται προαιώνια από τον Πατέρα


c Ο Ομοούσιος Τριαδικός Θεός ενεργεί και εκδηλώνεται προς τον κόσμο ενιαία και αδιαίρετα.
  
γ) Γνωστός,«ψηλαφητός» στην Ιστορία

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
1.    Η «ἐκ τοῦ μηδενός» δημιουργία του κόσμου (Ελευθερία και Αγάπη του Θεού)
2.    Έμμεση παρουσία του Θεού (Διαμέσου των αγίων μορφών της Π.Δ., και Κ.Δ.)
3.    Άμεση επικοινωνία Θεού – Ανθρώπου (Μωυσής, Αγ. Παύλος)
4.    Ενεργός και σωτήρια παρουσία των Αγίων.
5.    Ενανθρώπηση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδας.

 δ) «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστι»( 1 Ιωαν. 4,16)
 ·    Η αγάπη είναι το ιδιαίτερο γνώρισμα του χριστιανικού Θεού. Η αγάπη αυτή                      εκδηλώνεται από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου.
·   Η θαυματουργική δράση του Θεού είχε ως κίνητρο την αγάπη προς τον πάσχοντα άνθρωπο (βλπ. Παραβολή του Ασώτου Υιού ή Σπλαχνικού Πατέρα) .

c Απόδειξη της Αγάπης: Το γεγονός της ενανθρώπησης του Υιού και Λόγου του Θεού.
c Κορύφωση της Αγάπης:  Η Σταυρική θυσία του Χριστού.
  
ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Πώς μπορούμε να αποδείξουμε την αγάπη του Θεού;