Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

2. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ


Δ. Ε. 2. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΛΑΤΡΕΙΑ: Η ευχαριστήρια , ικετευτική και δοξολογική προσέγγιση του
ανθρώπου με τον Θεό,

ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ: Ο Σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού.

                                                        Ατομικά (Ατομική προσευχή, θυμίαμα κ.α.)
ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ:
                                                       Συλλογικά (Θ. Ευχαριστία, Μυστήρια, Ακολουθίες)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
·           Μυσταγωγική: Μύηση του πιστού στη λατρεία του αληθινού Θεού.
·           Αναγωγική     : Στρέφει τον πιστό προς τα άνω.
·           Πνευματική    : Γίνεται « ἐν πνεύματι καί ἀληθεία» (Ιω.4,23)
·           Λογική            : Δεν επηρεάζεται από άλογα μέσα
·           Ορθόδοξη      : Θεμελιώνεται στην παράδοση και την πίστη των αγίων.

ΧΩΡΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
  Ναός        ( ναίω = κατοικώ) : Σ’ αυτόν "κατοικεί" ο Θεός)
  Εκκλησία (εκ + καλώ = προσκαλώ σε σύναξη) : Σύναξη της χριστιανικής
                       κοινότητας

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
o   Αποστολική εποχή             : Θεμελίωση-Συνάξεις πρώτων χριστιανών.
o   Διάταγμα Μεδιολάνων        : Ελεύθερη ανάπτυξη της χρ. λατρείας
o   Βυζαντινή Περίοδος            : Εμπλουτισμός της χ. λατρείας
o   Εικονομαχία                         : Καθιέρωση στη σημερινή μορφή
o   Περίοδος δουλείας              : Χάνει τη λάμψη και όχι το περιεχόμενο
o   Τέλος 18ου αι.(Ησυχασμός) :Ανανέωση στα Πατερικά πρότυπα.
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ
Είναι η ίδια με την αποστολική και βυζαντινή εποχή, και διατηρεί τη συνέχεια και την ενότητά της.
 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λατρεία, Προσευχή, Ναός, Εκκλησία
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η Θεία λατρεία έχει τον τόνο της αιωνιότητας και δεν ανήκει στην ελεύθερη ανθρώπινη έμπνευση.