Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχεδιαγράμματα Δ. Ε. Ιστορίας Β΄ΓυμνασίουΠρώτο Κεφάλαιο

Οι Πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330-717)

1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

2. Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα

Eξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους

1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του

  Η στάση του Νίκα

2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του


Δεύτερο Κεφάλαιο

 Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντίου

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

2. Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

ΙΙ. Ο Κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα

1. Η εξάπλωση των Αράβων

2. Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ


Τρίτο Κεφάλαιο

Ι. Παγίωση της Βυζαντινής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία

1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας

2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων

Εικονομαχία (video παρουσίαση)

3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή της Νέας Εποχής

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους 

5. Η Βυζαντινή εποποιΐα. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας

6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού κράτους

7. Σχέσεις Βυζαντίου -Δύσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων

ΙΙ. Κοινωνία και Οικονομία

1. Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία

2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους "δυνατούς"


Τέταρτο Κεφάλαιο

Ι. Η εξασθένηση του Βυζαντίου και το Σχίσμα με τη Δύση

1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)

2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών

ΙΙ. Οι Σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για το Βυζάντιο

1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης

2. Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη

ΙΙΙ. Η ανασύσταση του Βυζαντίου και η υποταγή στους Οθωμανούς

1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους

2. Η Άλωση της Πόλης

 Η Άλωση της Πόλης (video -αφιέρωμα)


Πέμπτο Κεφάλαιο 

1. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

4. Εικαστικές τέχνες και Μουσική

    Εικαστικές τέχνες και Μουσική (Παρουσίαση)


Έκτο Κεφάλαιο

 2.  Ο Καρλομάγνος και η εποχή του


Έβδομο Κεφάλαιο

1. Οι ανακαλύψεις

2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός